»нтернет младежка меди€ Д—ветЏУ

ENGLISH VERSION

ЅЏЋ√ј–— јта младежка меди€ є 1

 

 

Ћ

ј

ћ

ј

 
   
 
 

21.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>ѕоглед към физиката, философи€та и либерализмът

 

ƒве от най-новите книги, издадени от ЌЅ”

 

"ѕолето на метафорите" на »ванка јпостолова съдържа две части - Ућежду физиката и философи€таФ и Уƒа измислиш университетФ. ѕървата част е свързана с приносите и послани€та на  еплер, √алилей, Ќютон, Ћаплас, Ѕолцман, ѕланк, јйнщайн, де Ѕройл, фон Ћауе, Ѕорн, Ўрьодингер, Ѕор, ѕаули, ’айзенберг, ƒирак. ¬тората част е свързана с университетското образование. ќбект на изследването и в двете части, са онези метафори, които отправ€т послани€, и които често пъти са резултат от интуици€та. Уѕолето на метафоритеФ е първата книга от поредицата У”ниверситетска библиотекаФ, ко€то представ€ личните дарителски библиотеки и архивните фондове на ЌЅ”. —ъставител на книгата е проф. јндрей јпостолов.

 

"Ћиберализмът. »деи за свободно общество." със съставител  алин ћанолов включва текстове, посветени на същността и ценностите на свободата, свободата и пазара, свободата и нейното бъдеще. —ред текстовете са Ц Уƒеклараци€ на независимосттаФ на “омас ƒжеферсън, У’армони€Ф на Ћао ƒзъ, У«а индивидуалносттаФ на ƒжон ћил, Уѕът€т към робствотоФ на ’айек, УЌевидимата ръкаФ и У‘абрика за карфициФ на јдам —мит, ћагна харта и др. 

 

20.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

> онкурс за икономически теми на —тудентски съвет на ”Ќ——

 

—“”ƒ≈Ќ“— »я“ —Џ¬≈“ Ќј ”Ќ—— ќЅя¬я¬ј  ќЌ ”–— «ј » ќЌќћ»„≈— » –ј«–јЅќ“ » Ќј “≈ћј:

 

" –»“»„≈Ќ јЌјЋ»« Ќј » ќЌќћ»„≈— ј“ј ѕќЋ»“» ј Ќј ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ ѕ–ј¬»“≈Ћ—“¬ќ «ј ѕ≈–»ќƒј ќ“ ј¬√”—“ 2005 г. ƒќ Ќќ≈ћ¬–» 2007 г." 

 

”слови€ за участие:

 онкурсните теми могат да се разработват от екипи до трима души, като всеки автор (авторски колектив) може да участва в конкурса с една разработка. «адължително изискване към авторите е да са студенти в ”Ќ——, обучаващи се в редовна форма на обучение.

 

–азработените теми се предават анонимно в два екземпл€ра - на хартиен и електронен носител, а студентските данни (трите имена, дата на раждане, адрес за кореспонденци€, телефон, e-mail, факултетен є, специалност и курс) отделно в запечатан плик. «адължително условие е пълни€т текст на разработките да бъде до 10 стандартни страници - вкл. фигурите и таблиците. ѕри изготв€нето на текста да бъде използван шрифт Times New Roman, 14 пункта.

 

—рокът за предаване на готовите разработки е от 4 до 8 февруари 2008 г. в каб. 1009 между 11 и 14 часа.

 

ѕри оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените проекти.

 

ѕредадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от рецензенти, като най-добрите от т€х ще бъдат наградени с парични награди до 200 лв.

 

«а повече информаци€ - —тудентски съвет на ”Ќ——, каб. 1009, тел. 02/962 47 55

 

сайт на ”Ќ——

 

19.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>—типенди€ на “окийски€ университет по селско стопанство и технологии в ”Ќ——

 

 атедра "»кономика на природните ресурси" на ”Ќ—— съобщава, че “окийски€т университет по селско стопанство и технологии осигур€ва стипенди€ за две години - магистърска програма по три теми:

 

- Environmental Economics

- Sustainable agriculture

- Renewable sources of energy - biomass

 

 раен срок за подаване на документи: 18 €нуари 2008 г.

 

«а повече информаци€: —он€ —то€нова, кабинет 1067, тел. (02) 8591 281

 

сайт на ”Ќ——

 

18.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>÷–„– учред€ва награда за принос към европейските образователни програми

 

÷ентърът за развитие на човешките ресурси (÷–„–) учред€ва «латен почетен знак за заслуги в областта на европейските образователни програми. ѕочетни€т знак ще бъде връчван ежегодно за ц€лостен принос към образователните програми и за подкрепа на политиката за учене през цели€ живот.

 

»нициативата има за цел да попул€ризира европейските програми и да подчертае т€хното въздействие върху българската икономика и националната образователна система.

 

¬с€ка година ÷ентърът за развитие на човешките ресурси ще отличава български политици, експерти, участници в програмите, както и медии, които провеждат активна политика на отраз€ване на процесите в българското образование и представ€не на европейските стандарти за образование и обучение.

 

—ред отличените за връчване на почетен знак тази година са ƒаниел ¬ълчев, вицепремиер и министър на образование и науката, ¬еселин ћетодиев, министър на образованието и науката (1997-1999 г.), »ван Ќейков, министър на труда и социалната политика (1997-2001 г.) и ¬асил √ъдев, директор на —офийска професионална гимнази€ по туризъм, бенефициент по програмите "Ћеонардо да ¬инчи" и " оменски". ѕрез 2007 г. «латен почетен знак ще получат и Ѕългарската национална телевизи€, в. "24 часа" и –адио ‘ранс ≈нтернасионал.

 

ѕървата церемони€ за връчване на златен почетен знак за принос към европейските образователни програми в Ѕългари€ ще се проведе на 19 декември 2007 г. от 19.30 часа в зала "—ердика" на хотел "Ўератон".

 

÷ентърът за развитие на човешките ресурси е създаден през 1999 г. с цел да осъществ€ва проекти и изследвани€ в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в Ѕългари€.

 

ќт 2000 г. ÷–„– е изпълнителна агенци€ за управление и координаци€ на европейските образователни програми. ƒо този момент Ѕългари€ е усвоила 43 893 386 евро по тези програми. ќт 2007 г. ÷–„– е координиращ орган по ѕрограма "”чене през цели€ живот" на ≈вропейски€ съюз.

 

ѕрограмата се реализира от 1 €нуари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г. “€ включва четири секторни програми (" оменски", "≈разъм", "Ћеонардо да ¬инчи" и "√рюндвиг"), ’оризонтална програма (насочена към изучаването на чужди езици и разработване на нови » “) и програма "∆ан ћоне" (в подкрепа на преподавателите и изследователите).

 

ќбщи€т бюджет на ѕрограмата за 2008 година възлиза на 901 млн. евро. ќт т€х за Ѕългари€ през следващата година са предвидени 12,5 млн. евро. ќбщата цел на ѕрограма "”чене през цели€ живот" е да допринесе за развитието на ≈вропейски€ съюз като общество, основано на знани€, с устойчиво икономическо развитие, повече и по-добри работни места.

 

actualno.com

 

15.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>¬тори медиен панаир във ‘акултета по журналистика и масова комуникаци€ на —” У—в.  лимент ќхридскиФ

 

ƒва дни след студентски€ празник, в седмицата от 10 до14 декември 2007 г., преподаватели и студенти от ‘∆ћ  се срещнаха с най-добрите в журналистическата гилди€, с главните редактори на знаковите български медии, с най-колоритните фигури в развлекателните програми, с най-динамичните рекламни и ѕ–-агенции. Ѕез да се прекъсва трескави€т учебен процес, в две от залите на факултета протече ¬тори€т медиен панаир "∆урналисти по теори€, журналисти на практика". ѕовече от 25 водещи медии на Ѕългари€ представиха пред студентите своите най-нови продукти. «алата за дискусии и презентации беше препълнена през всичките пет дни на панаира. ќсобен интерес предизвикаха дискусиите за политическата и за разследващата журналистика, както и за проблемните полета на социалните кампании. “ова б€ха гвоздеите в програмата, предизвикали оправдан интерес заради добре подбраните теми, водещи и гости.

 

ѕродължението на основната тема от предишни€ панаир за реалити програмите протече под познатото от миналата година заглавие У–еалити шоу срещу реален животФ. —тудентите демонстрираха впечатл€ваща рефлекси€ в разговора с гостите и с преподавателите. ”спешно разположени в дневни€ ред на панаира, дискусиите убедително придадоха на събитието окраската на научна седмица с €сно определени цели. ÷елите са дългосрочни и преследват не само подобр€ване на връзките с практиката, но и отсто€ване на принципите на качественото академично образование.

 

Ќаучната конференци€ Ућедийно производство. Ѕутик и конфекци€ в медиитеФ беше подкрепена от проект по Ќ»— на —” У—в.  лимент ќхридскиФ и се проведе в рамките на панаира на 13 декември. “€ събра за дискуси€ на качеството в медиите представители на медийната наука и практиката. ¬ програмата б€ха включени 15 изключително интересни теми, обсъждани от докладчици в екип. ƒокладите от конференци€та и всички дискусии и презентации ще бъдат представени в сборник във формат на информационен дневник на панаира. ѕодобен сборник У∆урналисти по теори€, журналисти на практикаФ, документира изключително представително и интересно събити€та от ѕърви€ медиен панаир, проведен в средата на декември 2006 г.

 

У”ниверситетите в ≈вропа са отворени пространства, в които теори€та и практиката не се изключват и се радвам, че българските вузове върв€т все по-уверено към този формат на функциониранеФ. “ова каза еврокомисар€т ћеглена  унева, когато откри в присъствието на много медии, студенти и преподаватели това очаквано от колеги€та събитие. ѕо думите й в медийни€ пазар, както при всеки друг, ние сме зависими и отговорни пред потребителите. » това според не€ е другото призвание на ћедийни€ панаир Ц Узамислен е като средище, което гради връзки, събира страни и стимулира диалогаФ.

 

ѕри откриването на панаира бе дадена думата и на основни€ спонсор на събитието - ѕощенска банка. Д—ферата на образованието винаги е била приоритетна за ѕощенска банка. Ќие добре осъзнаваме, че потенциалът на младите и талантливи хора тр€бва да се усъвършенства и развива, за да могат те да показват отлични резултати. ¬€рваме, че талантът и усърдната работа тр€бва да се награждават и поощр€ватФ, каза в приветствените си думи към студентите г-н »ли€н √еоргиев, началник отдел Д√олеми корпоративни клиентиФ. ѕредставителите на останалите спонсори - ћобилтел, ќвергаз и ’юлет ѕакард, поздравиха участниците с подобни думи. ¬ръчени б€ха наградите от конкурса за студентски продукти, проведен под мотото УЌесъвършенство, ето го върхътФ - парични награди в четири категории, една предметна и една специална. Ќаградите безспорно ще мотивират участието на студентите в бъдещите издани€ на ћедийни€ панаир.

 

«а финансовото партньорство със спонсорите и с участвалите медии се грижи екипът на ‘ондаци€ У«а ново партньорство в журналистикатаФ, създадена през 2006 г. от преподаватели от ‘акултета по журналистика и масова комуникаци€ с миси€ Уза подобр€ване на взаимното възприемане и развитието на диалог между теори€та и практиката на журналистикатаФ. — дарени€та от първи€ панаир б€ха закупени два мултимедийни проектора, един лаптоп, един компютър и една посто€нна изложба от 22 платна за истори€та на българското журналистическо движение. — получените сега дарени€ от спонсорите и от участниците в панаира ще се закуп€т нови най-необходими (според членовете на ‘акултетни€ съвет) технически съоръжени€ за по-нататъшно подобр€ване на учебни€ процес.

 

—офийски университет- сайт

 

15.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>ћ-“ел награждава отличници от “ехнически€ университет

 

 омпани€та стартира и нов проект с практическа насоченост за младите специалисти

 

Ќагради в размер на 2000 лв. и мобилни телефони осигур€ва ћ-“ел за всеки един от четиримата бакалаври, завършили с отличен успех специалността "–адио и телекомуникации" на “ехнически€ университет.

 

≈дин от четиримата първенци на випуска е македонецът ћенде Ѕуджевски, който отскоро е служител в дирекци€ "“ехническо обслужване и експлоатаци€" на ћобилтел, след като успешно завърши летни€ си стаж в компани€та.

 

Ќаградите, връчени от ћ-“ел, са част от официално стартиралото през месец ноември сътрудничество между компани€та и “ехнически университет, —офи€ с цел подпомагане на бъдещите кадри в информационната и технологична сфера. “огава ћ-“ел оборудва компютърна лаборатори€ в учебното заведение.

 

ћ-“ел Master Class е други€т проект, който ћ-“ел планира да стартира в началото на 2008 г. “ой ще даде възможност на студентите да присъстват на сери€ от отворени семинари с практическа насоченост, които ще се вод€т от висококвалифицирани специалисти на ћ-“ел.

 

13.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>Ѕизнесът и университетите в академи€! 

 

ќще студенти от ”Ќ—— ще се присъедин€т към проекта јкадеми€ ЅЅћ през втората му фаза, ко€то ще стартира от €нуари 2008 г. “ова стана €сно на работна среща в най-големи€ икономически вуз, на ко€то б€ха отчетени резултатите от първи€ етап на проекта. ¬ него участваха повече от 60 студенти от ”Ќ—— и ЌЅ”. ¬ключиха се и около 14 компании, предимно в сферата на търгови€та.

 

јкадеми€ ЅЅћ е инициатива на асоциаци€ Ѕългарска бизнес мрежа (ЅЅћ), ”ниверситета за национално и световно стопанство и Ќов български университет. ÷елта е академичните знани€ на студентите да се допълн€т и обогат€т с практически умени€, съответстващи на изисквани€та и очаквани€та на работодателите. »нициаторите см€тат, че това е начин да се преодолее напрежението между бизнеса и образованието.

 

”частниците в јкадеми€та се раздел€т в четири бизнес групи в следните направлени€: "ћаркетинг", "“ъргови€", "”правление на човешките ресурси" и "ѕроекти и бизнес развитие". ƒейностите на групите предвиждат практикуми веднъж седмично с продължителност два часа, стажантска програма в рамките на учебни€ семестър с продължителност от 15 до 20 часа седмично, както и изготв€не на график за интензивни летни стажове във фирмите, разработване на конкретни бизнес-проекти и др. ѕо време на стажа всеки студент работи по изпълнение на конкретен проект. —лед дипломиране, студентите IV курс с най-високи резултати получават възможност за започване на работа в компани€та, в ко€то са стажували.

 

 андидатите за втората фаза на јкадеми€та тр€бва да са студенти в ≤≤≤ или ≤V курс и магистърска степен на обучение с общ успех от предходната учебна година над 4.50. ¬ладеенето на чужд език е предимство, а за групата "ѕроекти и бизнес развитие" то е задължително. —тудентите тр€бва да за€в€т желанието си за участие до кра€ на месец €нуари 2008 г., като изпрат€т автобиографи€ и мотивационно писмо на имейл: office@bbn-bg.org.

 

информаци€ на Karieri.bg

 

11.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>≈зикови кандидатстудентски курсове в —”- немски, английски, френски, испански, италиански

 

 ј“≈ƒ–ј √≈–ћјЌ»—“» ј » — јЌƒ»Ќј¬»—“» ј
организира  јЌƒ»ƒј“—“”ƒ≈Ќ“— »  ”–—ќ¬≈ през учебната 2007-2008 година:

 

 урсовете предлагат работа върху примерни варианти на компонентите на кандидатстудентски€ изпит по немски език на —офийски€ университет и се провеждат от преподаватели на катедрата.

 

 урсовете са съобразени с последните промени на формата на изпита за учебната 2007/2008 г.

 

02.01. - 06.01.2008: 8.30 - 13.30ч. (5 дни, по 6 учебни часа на ден, общо 30 уч. часа)

31.01. - 04.02.2008: 8.30 - 13.30ч. (5 дни, по 6 учебни часа на ден, общо 30 уч. часа)

31.03. - 04.04.2008: 8.30 - 13.30ч. (5 дни, по 6 учебни часа на ден, общо 30 уч. часа)

02.06. - 06.06.2008: 8.30 - 13.30ч. (5 дни, по 6 учебни часа на ден, общо 30 уч. часа)

23.06. - 27.06.2008: 8.30 - 13.30ч. (5 дни, по 6 учебни часа на ден, общо 30 уч. часа)

 

÷ена на курса: 210 лв.

 

«а справки и записвани€:

 ј“≈ƒ–ј √≈–ћјЌ»—“» ј » — јЌƒ»Ќј¬»—“» ј

—” "—в.  лимент ќхридски" - –екторат, каб. 169

пон.: 12.30 Ц 16.30 ч., вт.: 12.00 Ц 16.00 ч., ср€да: 13.45 Ц 17.45 ч.,

четвъртък: 10.30 - 14.30 ч., петък: 10.30 Ц 14.30 ч.

тел. 9308 294

 

 

”ниверситетска коопераци€ "«ападни езици" към ‘ Ќ‘ Ц катедра по западни езици на —” "—в.  лимент ќхридски" организира кандидат-студентски курсове по английски, немски, френски и испански език от м. октомври 2007 г. до м. юни 2008 г.

 

÷ената на един курс /30 уч. часа / е 170 лв.

«аплащането Ц в брой, или по банков път:

 

—офи€, ”ни редит Ѕулбанк, клон "÷аревец"

IBAN: BG97UNCR96601088931313

BIC код: UNCRBGSF

получател: "”  «ападни езици"

 

«аписване и допълнителна информаци€ на адрес:

—офи€, бул. "÷ариградско шосе" 125, бл. 3, ет 2, ста€ 230

тел. 873 98 06; 971 10 02 /вътр. 303/, 13 Ц 19 ч.

г-жа “ан€ —то€нова

 

”  –оманистика при —” Д—в.  лимент ќхридскиФ организира кандидатстудентски интензивни курсове по испански език, френски език и италиански език Ц €нуарска и априлска ваканции 2008 г.

 

Ќачало на €нуарски€ курс: 2 €нуари 2008 г.

 

 урсът се води от университетски преподаватели: най-добрите специалисти по романски езици. »нтензивните курсове са тренировъчни - курсистът е поставен в изпитни услови€ и преподавател€т провер€ва и оцен€ва равнището на подготовката му за конкурсни€ изпит, давайки конкретни насоки за нейното подобр€ване.

 

«аписване и информаци€: —”, –екторат, ет. 5, каб. 170 / тел. 02/ 9308 281

 

11.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

> јЌƒ»ƒј“ Ц —“”ƒ≈Ќ“— »  ”–—ќ¬≈ ѕќ ћј“≈ћј“» ј

 

‘акултетът по математика и информатика (‘ћ») на —” У—в.  л. ќхридскиФ организира кандидат-студентски курсове по математика.

 

Ќачало: 08 декември 2007 г.

 

«ан€ти€та се провеждат в събота по 5 часа на ден.

 

ќбщата продължителност на курса е 100 часа, цената е 350 лв.

 

«а повече информаци€ позвънете на телефон: (02)868-71-80 или (02) 862-23-73.

 

10.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>—” избра новите заместник-ректори

 

јкадемически€т съвет на —” избра новите заместници на –ектора.

 

ѕетимата заместник-ректорите са:

проф. Ќедю ѕопиванов - заместник-ректор по научна и международна проектна дейност

 

доц. ћари€ Ўишиньова - заместник-ректор по учебната дейност Ц образователно квалификационна степен УбакалавърФ

 

доц. Ќед€лка ¬идева Ц заместник-ректор по учебната дейност Ц образователно квалификационна степен УмагистърФ и докторска степен

 

проф. »ван ѕетков Ц заместник-ректор по стопанската и инвестиционната дейност

 

доц. ∆елю ¬ладимиров Ц заместник-ректор по информационни дейности и администраци€.

 

07.12.2007 г.

ѕаола »ванова

 

>«а Wikipedia в ЌЅ”

 

Ќов български университет, съвместно с издани€та на » ќЌќћ≈ƒ»ј, Mediapool, Gorichka.bg, Ѕългарското училище за политика, CEE Trust, ÷ентър за култура и дебат „ервената къща, както и доброволци от Ѕългарските проекти на ”икипеди€ стартираха инициатива, чи€то цел е да се попул€ризира българската верси€ на онлайн енциклопеди€та, и да увеличи текстовете в не€ от 50,000 на 100,000. ѕроектът е насочен към българското образование у нас и по света, а желанието е да се помогне за натрупването на качествени български информационни ресурси в интернет.

 

ЌЅ” сайт новини

 

 
 

–≈ Ћјћј

–≈ Ћјћј

–≈ Ћјћј

       

–≈ Ћјћј

ћ≈—≈„≈Ќ ј–’»¬

   

Ќќ≈ћ¬–» 2007

ћ≈—≈„≈Ќ ј–’»¬

   
 
 
 

–†–Х–Ъ–Ы–Р–Ь–Р

 
 
 
 
 

–Ч–Р –Э–Р–° | –Х–Ъ–Ш–Я | –†–Р–С–Ю–Ґ–Р | –Ъ–Ю–Э–Ґ–Р–Ъ–Ґ | –†–Х–Ъ–Ы–Р–Ь–Р | –Я–Ю–Ф–Ъ–†–Х–Я–Р | –§–Ю–†–£–Ь | –£–°–Ы–Ю–Т–Ш–ѓ

¬© 2004вАУ2007 вАҐ www.imm.svetu.com вАҐ вАЮ–°–≤–µ—В–™вАЬ –Ю–Ю–Ф вАҐ –Т—Б–Є—З–Ї–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Ј–∞–њ–∞–Ј–µ–љ–Є! вАҐ –¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ—В–Њ –љ–∞ –Љ–µ–і–Є—П вАЮ–°–≤–µ—В–™вАЬ –µ –Ј–∞–і—К–ї–ґ–Є—В–µ–ї–љ–Њ!

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—В–∞ –µ —Б—К–Ј–і–∞–і–µ–љ–∞ –Њ—В —Б—В—Г–і–Є–Њ –°–≤–µ—В–™ –Ф–Є–Ј–∞–є–љ